Ny elsäkerhetslag 2017-07-01

 Den första Juli 2017 träder en ny elsäkerhetslag i kraft.

Lagen i korthet 

Nuvarande bestämmelser som rör elsäkerhet i ellagen (1997:857) samlas tillsammans med starkströmsförordningen (2009:22), elinstallatörsförordningen (1990:806) samt förordningen om elektrisk materiel (1993:1068) i en ny sammanhållen elsäkerhetslag med en tillhörande elsäkerhetsförordning.

Den nya lagstiftningen kommer även att omfatta arbete på fartyg, luftfartyg, fordon för elektrisk järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- och trådbussdrift, övriga fordon och anordningar.

Lagen beslutades 8 juni 2016 och har namnet elsäkerhetslag (2016:732).
Den träder i kraft 1 juli 2017. 

Elsäkerhetslagen innebär att: 


  • Ansvaret för att elinstallationer blir korrekt utförda övergår till företaget.
  • Elinstallationsföretag ska även framöver ha minst en elinstallatör knuten till verksamheten.  
  • Ett särskilt aktsamhetskrav, där det framgår att elinstallationsarbete ska utföras på ett elsäkert sätt, införs. Något sådant krav finns inte i nuvarande bestämmelser.
  • Titeln behörig elinstallatör ändras till ”auktoriserad elinstallatör”.
  • Överinseendet ersätts av ett krav på företagen att upprätta och följa så kallade egenkontrollprogram. Detta ska garantera att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande bestämmelser och att elinstallationer enbart utförs av personer med tillräckliga yrkeskunskaper och färdigheter. Ett krav är att det i verksamheten finns en auktoriserad elinstallatör.
  • Den nya lagstiftningen innebär att alla elinstallationsföretag som vill utföra elinstallationsarbeten på annans anläggning måste anmäla sig till Elsäkerhetsverket innan de får åta sig installationsuppdrag.
  • Ett publikt register över anmälda elinstallationsföretag och auktoriserade elinstallatörer skapas. Registret, som Elsäkerhetsverket ansvarar för, ger köparna av eltekniktjänster en möjlighet att enkelt kontrollera att företaget de överväger att anlita är registrerat och har en elinstallatör knuten till verksamheten samt om företaget ifråga fått en varning eller om en auktorisation har inskränkts eller återkallats.
  • Lagen innebär ingen praktisk förändring i reglerna kring innehavarens ansvar för kontroll av sin ibruktagna elanläggning eller ansvar för elsäkert arbete.

Elektra i Hälsingland har tagit fram Egenkontrollprogram och uppfyller det nya lagkraven.

Jan Delin

VD