Information till aktieägare 2019

AB Edsbyns Elverk har redovisat ett delårsbokslut för tio månader under år 2019.
Periodresultatet blev för koncernen totalt efter finansiella poster 3 073 kkr (4 260 kkr fg år) och för moderbolaget 1 166 kkr (941 kkr fg år).
Så börjar nu 2019 att gå mot sitt slut.
Det som för ett år sedan var en budget med ett antal förväntningar är nu en realitet, på gott och ont.
I skrivbordslådan, eller kanske snarare i datorn numera, ligger år 2020 och väntar på att förlösas.
Under 2019 skedde en nedgång på elcertifikatmarknaden med botten under maj där priset uppgick till endast 43 kr per certifikat.
Därefter har en uppgång skett för att i skrivande stund befinna sig kring 60 kr per certifikat.
Elproduktionspriset har legat på en bra nivå som täkt upp för den låga vatten-föringen.
På grund av de låga elcertifikatpriserna når vi inte riktigt upp till budget i år men det blir ett positivt resultat.
AB Helsinge Elhandel har haft ett bra år och utvecklas mycket.
Bolaget jobbar aktivt för att visa att man är en seriös elhandlare där man b l a kan visa upp att man är certifierad enligt branschens Schysst elhandel .
Produktportföljen har utökats med Solel och ”standardprodukten heter numer ”Helsinge-El” som är en mix av vattenkraftel och kraftvärmeel samt lite solel.
Många som under året har installerat solvärme ”hemma”, både microproducenter och större anläggningar har valt att teckna avtal med Helsinge Elhandel.
Detta är också ett resultat av det aktiva jobbet på marknaden. Försäljningen av laddboxar har ännu inte tagit den fart som vi hoppats på men kan mycket väl lossna nästa år.
Bolaget redovisar ett resultat något över budget och har även i år lyckats följa svängningarna i priserna väldigt bra.
Nätbolaget har nu avslutat sista året på intäktsramen 2016-2019 och följer regelverket bra.
Myndigheterna skruvar nu på ramen för 2020-2023 rejält och det betyder att bolaget nu har en tuff period att förhålla sig till.
En stor förändring är att man sänker kalkylräntan med 63% d v s möjligheten att ta ut vinst i bolaget.
För att möta upp detta görs förändringar i organisationen och effektiviseringar. Resultatet för Elektra Nät kommer att ligga i nivå med budget.
I Elektra i Hälsingland har vi under året gjort förändringar i administration och tjänster som gör att vi nu på väg att hitta formen och organisationen som innebär att vi kan redovisa positiva resultat.
Vi har ett negativt resultat de 10 första månaderna men räknar med att nå upp till ett nollresultat.
Ledningens bedömning är att helårsresultatet för koncernen totalt kommer att ligga under budget